8435325491

zamówienia on-line

Dostawa lub Wysy³ka GRATIS !

(przy zamówieniu powy¿ej 15z³)

ODBIÓR OSOBISTY LUB WYKONANIE NA POCZEKANIU

Piecz±tki wykonujemy w 5 min. Na miejscu przygotujemy projekt i wykonamy piecz±tkê (pon.-pt. 7:00-17:00).
Mo¿na te¿ zamówion± wcze¶niej piecz±tkê odebraæ osobi¶cie w pracowni:
530-692-0152

DOSTAWA JUTRO RANO

Zlecenia dostarczamy przed po³udniem kolejnego dnia po zamówieniu
(przy zamówieniu do godziny 12:00)

251-472-4028

Orientacyjn± cenê piecz±tki sprawdzisz w naszym kalkulatorze cen piecz±tek

PROJEKT GRATIS i POPRAWKI ON-LINE

Profesjonalny projekt wizytówek w cenie druku.
Ostatnie poprawki mo¿emy nanie¶æ wspólnie - (909) 434-7902.

JAK ZAMAWIAÆ:

W PRACOWNI:
XERO, WYDRUKI, LAMINOWANIE, BINDOWANIE


PRZYJMOWANIE ZLECEÑ:

dla KRAKOWA - dostawa GRATIS
dla POLSKI - wysy³ka GRATIS

Pod opcj± "zamówienie" znajduje siê formularz, który upro¶ci zamówienie

piecz±tki lub wizytówek

i automatycznie wygeneruje maila z zamówieniem.

Po przes³aniu / przedyktowaniu zlecenia - gotowe dowieziemy w wybrane miejsce w Krakowie bez dodatkowych op³at !

Po zlecenia, których nie da siê przes³aæ do nas - przyjedziemy do Pañstwa w umówionym terminie, równie¿ bez dodatkowych op³at.

Piecz±tki w Krakowie

tylko u Nas! - BEZP£ATNA DOSTAWA na terenie ca³ego Krakowa